XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX151 v2.4.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 14 days 08:37:43
Network interfaces Statistics
eno1
Day RX TX Avg Rx Avg TX
Month RX TX Avg Rx Avg TX
bjorne@c4fm.se