XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX151 v2.3.5 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
Network interfaces Statistics
Day RX TX Avg Rx Avg TX
Month RX TX Avg Rx Avg TX
bjorne@c4fm.se