XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX151 v2.2.3 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 1 days 18:53:18
Network interfaces Statistics
eno1
Day RX TX Avg Rx Avg TX
Month RX TX Avg Rx Avg TX
bjorne@c4fm.se