XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX151 v2.3.5 - Dashboard v2.3.7   /  Service uptime: 3 days 11:26:55
bjorne@c4fm.se