XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX151 v2.2.3 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 13 days 00:10:28
bjorne@c4fm.se